Vergi Sicil Affı Çıkar mı? 2023

02.01.2023
Vergi Sicil Affı Çıkar mı? 2023

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Genel Tebliğ 5 seri numarası ile 05 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ödenmesi gereken borçları zamanında ödemeyenlerin belirtilen süre dahilinde ödeme yapmamaları durumunda borçlarını aynı kanunun 9. maddesi gereği gecikme zammı ile birlikte ödemeleri kararlaştırılmıştı. İşte bu kanunda yer alan ibare ile birlikte borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili bir karar verilmiştir. Kredi sicil affı hakkında henüz bir açıklama yapılmasa da 7143 sayılı tebliğ ile Resmi Gazete’ de yer alan ifadeler ile kanundan yararlanamayacak olanlar, taksit süreleri, tahsilatı gerçekleşmemiş tutarlar 2023 vergi sicil affı vb. tüm konulara yer verilmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayacak Olanlar

Kanun dahilinde belirlenen sürelerde borçlarını ödemeyerek yasa ihlali gerçekleştirmiş olanlara, yasa ihlaline sebebiyet veren tutarların her ay ve kesirleri dahilinde hesaplanan zarlarıyla ve ek olarak gecikme zamları ile birlikte yeniden yapılandırma imkanı tanınmıştır. Bu imkandan yararlanmak için bu borçları ödemeleri gerekmektedir.

Karar gereği yapılandırma işleminin yapılabilmesi için, yapılandırma işlemi yapmak isteyen borçluların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. 

 1. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı karar gereği borçların yeniden yapılandırılmış olması
 2. Yasayı ihlal etmeye sebebiyet veren tutarların belirlenen son ödeme tarihine kadar gecikme zamları ile birlikte ödenmesi 
 3. Ödenecek olan borç tutarlarının belirlenen tarihe kadar ödenmemesi sebebi ile 7143 sayılı kararda ihlal durumu meydana getirmiş olması gerekmektedir. 
7143 sayılı karardan yararlanacak olanlar
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin karardan yararlanma şartları

Yapılandırma kararından yararlanmak isteyenlerden herhangi bir dilekçe ile ilgili kuruma başvurmaları gibi bir şart aranmayacaktır. Daha evvel verilen karar gereği, borçlarını ödeyenler ancak indirimlerden yararlanmak için hak beyan edenlerin talepleri reddedilecektir.

Örnek: 7143 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kararın 2. maddesi gereği ödemediği borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 9 taksit seçeneğini tercih etmesi durumunda, ödemesi gereken ilk taksiti ödememesi halinde, hesaplama yapılarak yeni tutar bulunacaktır. Gecikme zamları da bu tutarlara eklenerek şahıs kanun kapsamında yapılandırma işlemine devam edebilecektir.

Örnek: Yine aynı kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen ve borçlarını peşin olarak ödeyeceğini taahhüt eden borçlu, birinci taksit süresi içinde borcunu gecikme zamları ile birlikte ödemediğinden dolayı yapılandırma hakkını ne yazık ki kaybetmiştir.

Bu durumun sebebi şahsın peşin ödeme seçeneğini tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu borçlu Şubat ayı sonuna kadar borçlarını kapatma ve kanundan yararlanma hakkına elbette ki sahiptir. Ancak belirtilen indirim oranlarından yararlanamayacaktır. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsilatına ilişkin kanun kapsamında borçlu şahsın zor durumda olduğunun tespit edilmesi halinde de bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Yapılandırma Kapsamında Olan Borçlar

 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Gelir vergisi 
 • Kurumlar vergisi 
 • Stopaj vergisi borçları kanun kapsamında belirlenen süreye kadar yapılandırabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen vergi türlerinin ilk taksitin başladığı tarihten itibaren başlamak üzere son taksit süresine kadar, erken ödenmesi gibi bir durum söz konusunda olduğunda ise borçların tamamen kapatıldığı süreye kadar vadelerinde ödenmeleri gerekmektedir.

2023 Yılı Kredi Sicil Affı Çıktı mı?

Henüz kara listede olanların affedilmesine ilişkin kredi sicil affı yılında yeni bir düzenleme yapılmadı.

Zor Durum Tespitinin Yapılması

6183 sayılı Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 48. maddesinde zor durumdan dolayı borçların tahsilatının gecikebileceği gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Mevzuatta yer alan hükümlere göre zor durumun tespiti yapılacaktır. Kanun hükmünde yer alan maddelere göre bu borçları ödeyememiş olanlara yapılacak olan inceleme sonrası zor durumlarının tespiti yapılırsa borç yapılandırma imkanlarından yararlanmış olabileceklerdir.

Zor Durum Tespitinin Yapılması
Zor Durum Tespitinin Yapılması

Taksit Süreleri İle İlgili Düzenleme

Taksit sürelerinin uzatılması konusu 7143 sayılı kanuna eklenen geçici 2. maddenin 2. fıkrasında ele alınmıştır. Kanun dahilinde dönemleri belirlenen borçların ödeme sürelerinin belirlenen tarihlere kadar uzatılmasına imkan tanınmıştır. Bu fıkrada yer alan ibarelere göre borçluların yapılandırma işlemi yapmasına herhangi  bir mani olmaması durumunda bu işlem tahsilatı yapacak olan vergi dairelerince re’ sen yapılacaktır. Borçluların vergi dairelerine yazılı olarak yapılandırma başvurusu yapmalarına gerek yoktur. 

Ödeme sürelerinin kanun kapsamında uzatılması dahilinde faiz ya da zam uygulanmayacak ve kat sayılarda değişiklik yapılmayacaktır. Taksit süresi borçlu tarafından belirlenecektir. Bakanlık’ a bağlı olarak faaliyet gösteren ve tahsilat işlemi yapan vergi dairelerince vergi ya da matrah artırımı taleplerinde bulunulması durumunda bu sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Borçluların borçlarını ödemelerini gereken süreler esas alınacaktır. Ödemeleri gerçekleştirmemiş olanlar kanun ihlali yapmış sayılacaklardır. Kanun kapsamında süreleri uzayan taksitlerin 1. veya 2. ödenmesi gereken taksit olması durumunda ise yine belirttiğimiz tarih geçerli olacaktır. Ancak borçluların belirtilen tarih yerine borçlarını ödemeleri halinde 7143 sayılı kanunun 9. maddesinin b bendinde yer alan indirim oranlarından yararlanabileceklerini de belirtmek gerekiyor. Şahıs Şirketi Fatura Limiti Ve Vergi Hesaplama işlemi yapabilirsiniz.

Katsayılar ise aşağıdaki gibidir;

Kaysayılar aşağıda yer aldığı gibidir. Belirtilen taksit sayısına katsayılar bölünerek borçlulardan tahsil edilecek tutarlar hesaplanmaktadır.

 1.  Altı eşit taksit için belirlenen katsayı (1,032)
 2. Dokuz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,053)
 3. On iki eşit taksit için belirlenen katsayı (1,064)
 4. On sekiz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,086)
 5. Yirmi dört eşit taksit için belirlenen katsayı (1,109)
 6. Otuz altı eşit taksit için belirlenen katsayı (1,19)
 7. Kırk sekiz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,247)
 8. Altmış eşit taksit için belirlenen katsayı (1,304)
 9. Yetmiş iki eşit taksit için belirlenen katsayı (1,361)
 10. Yüz kırk dört eşit taksit için belirlenen katsayı (1,703) olmaktadır.

Örnek: 6 eşit taksit halinde borcunu ödeyeceğini taahhüt eden bir A borçlusu, vadesi 31 Ekim tarihinde olan borcunu kanun kapsamında yapılandırma işleminden yararlanarak 16 Ocak tarihinde ödemiş olsun. İkinci taksitin vadesi ocak için ödemeyi yapmamış olsun. Kanun kapsamında yapılandırma işleminden yararlanılabilmesi için yukarıda bahsi geçtiği gibi ilk taksitin zamanında ödenmesi gerekmektedir. Ancak borçlu ilk taksiti zamanında ödemediğinden dolayı kanunda yer alan ibareleri ihlal etmiş sayılacağı için herhangi bir indirimden yararlanması da söz konusu olmayacaktır.

Örnek: Yukarıda örnekte yer alan A borçlusu, ikinci taksitin ödenmesi süresinde diğer taksitlerini de yine kadar öderse yapılandırma hakkından yararlanmış ancak indirim hakkını elde edememiş olacaktır.

Tahsilatı Yapılmış Olan Tutarlar

Borçlu şahısların yapılandırma başvurusu yapmaları ile kanunun yürürlüğe girdiği süre içinde ödemeleri gereken bu borçları ödememeleri durumunda alacaklara karşılık belirlenen tutarlar re’ sen alınacaktır. Eski vadeli olan borçlar dikkate alınmak sureti ile diğer borçların tahsilat tarihleri dikkate alınarak ödenecektir. Şayet hesaplanan tutarlar ödenmesi gereken tutarlardan fazla çıkarsa, fazla olan tutarların iadesine karar verilecektir.

Kamu alacaklarına karşılık olarak şahısların rızası dahilinde tahsilatı yapılacak olan tutarların ödenmesi en eski vadelerden başlanarak yapılacaktır. Karar kapsamında şahısların başvuruları yazılı olarak alınmayacaktır. Mahsup işlemi vergi idareleri tarafından re’ sen gerçekleştirilecektir. Şahısların rızası ya da idarenin zorlaması ile ödenecek tutarlarda fazla hesaplama yapılması gibi bir durum söz konusu olabilecektir. Bu durumda şahısların vergi daireleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. İade edilmesi gereken bu tutarların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir.

Örnek: Bir şirket 1 Mart 2018′ de başlayan ve devam eden borçları için taksit seçeneğini tercih etmiştir. 2016 yılı için ödenmesi gereken borç tutarı 500 bin TL olurken, 2017 yılı için 600 bin TL olmaktadır. İncelemelerin sonlanması ile matrah farkları hesaplanmıştır. 2016 yılı için 600 bin TL, 2017 yılı için 800 bin TL matrah farkı tespit edilmiştir. Cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı için aradaki farkların bulunması gerekmektedir.

Vergi borcu olanların borçları bu karar kapsamında yapılandırılacaktır.

YORUMLAR

 1. Vedat dedi ki:

  Matrah artırımı yapılacakm