Basit Usul Esnaf Hangi Vergileri Öder? Hangi Giderler Düşülür?

05.01.2023
Basit Usul Esnaf Hangi Vergileri Öder? Hangi Giderler Düşülür?

Ülkemiz şartlarında ve diğer ülke şartlarında hayatını sürdüren her bir bireyin kullanmış olduğu ürün ve hizmetler karşılığında az da olsa vergi ödemesi gerekmektedir. Aynı zamanda ticaret ile uğraşan vatandaşlarımızın yapmış oldukları işler karşılığında ellerindeki ürün, mal ve kazancına göre de vergi ödemesi gerekmektedir. Vergi ödemesi yapılmasının zorunlu hale getirilmiş olmasındaki en büyük etken ise ülke ekonomisini kalkındırması ile alakalı olmaktadır. Ödenen vergiler sayesinde ülke ekonomisi güçlenir ve alım gücü artar. Bu sebeple vergileri zamanında eksiksiz bir şekilde hem kendimiz için hem de ülkemiz için ödememiz gerekmektedir. Esnaflarımız ülkemizin göz bebeğidir ve onların da vergi mükellefiyeti vardır. İş yeri açan  esnafın ödemesi gereken vergileri araştırdık.

Esnaf Vergi Dönemleri
Esnaf Vergi Dönemleri

Esnaf Vergileri Nelerdir?

Deftere tabi esnafın ödemesi gereken vergiler kazanmış olduğu hesap türüne göre, vergi oranları, hesaplamaları ve beyannamelerine göre değişiklik gösterecektir. Buna göre vergi türleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • Geçici Vergi
 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • İşgal Harcı
 • Emlak Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
 • Bina İnşaat Harcı
 • Tellallık Harcı
 • Kaynak Suları Harcı
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Harcı
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Denetleme Harcı
 • Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı
 • Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
 • Yol Harcamalarına Katılma Payı
 • Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı
 • İmarla İlgili Harç
 • İş Yeri Açma İzin Harcı
 • Sağlık Vergisi Harcı
 • Kayıt ve Suret Harcı

Bu vergiler ve vergi miktarları kanunlarla belirlenmiş olup bütün esnaf ve iş yeri sahiplerinin gelirlerine göre vergileri yıl içinde belirlenen tarihlerde düzenli bir şekilde  ödemeleri gerekmektedir. Bu vergilerin ödeme takvimi de şu şekildedir;

 • Kazançlara verilecek olan beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecektir.
 • Birinci taksit 28 Şubat tarihine kadar ödenmesi gerekir.
 • Basit usulde tespit edilen ticari kazançtan başka bildirilmesi gereken herhangi bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitle Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Esnafların vergilerini ödeyecekleri yerler ise aşağıda belirtilmiştir.

 • Bağlı bulunduğunuz yerin vergi dairesine
 • Vergi tahsiline yetkisi olan banka şubelerine de ödeyebilirsiniz.
 • Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine de ödeme yapabilirsiniz.

Tüm bu bilgiler dahilinde yukarıda bahsetmiş olduğumuz vergi türlerinin açıklamalarını kısaca sizler ile paylaşmak istiyorum.

Geçici Vergi Nedir? Ne Zaman Ödenir?

Serbest meslek erbapları ve ticari kazanç sahiplerinin yanı sıra kurumlar vergisi mükelleflerinin belirli dönemler dahilinde ve belirlenen oranlar dahilinde ödemeleri gereken bir vergi türüdür. Geçici vergi dönemleri ise şu şekilde belirtilmektedir.

 • Birinci dönem vergi ödemesi yapılacak olan aylar OCAK-ŞUBAT-MART olarak belirlenirken
 • İkinci dönem vergi ödemesi yapılacak olan aylar NİSAN-MAYIS-HAZİRAN
 • Üçüncü dönem vergi ödemesi yapılacak aylar TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL
 • Dördüncü dönem vergi ödemesi yapılacak aylar EKİM-KASIM-ARALIK  olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Ödemesi Gerekenler Kimlerdir?

Serbest meslek erbaplarının kazançlarının üzerinden alınan vergi türüdür. Yani daha net açıklamak gerekirse eğer; Menkul veya Gayri menkul satışı gibi gelirlerden elde edilen tutarlar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Gelir vergisi beyannamesinin vergilendirme yılını izleyen ilk Mart ayının 25. günü akşamına kadar düzenlenmesi gerekir. İki taksitlendirme dönemi üzerinden ödenen bu vergi türünün 1. taksiti Mart ayının son gününe kadar yapılırken 2. taksitlendirme döneminin ödemesi ise Temmuz ayının son gününe kadar yapılması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi
                        Katma Değer Vergisi

Vergiden düşülebilen kalemler listesi bağlantısından bilgi alabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi

Ülkemizde yapılan mal ve hizmet alımlarının karşılığında ödenmesi gerekli görülen vergi türüdür. Katma değer vergisi beyannamesini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda beyanname düzenlenen ayın 26. günü akşamına kadar ödemesi de gerçekleştirilmelidir.

Katma Değer Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir?

3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 8. maddesine göre belirlenmiş olan Katma değer vergisi mükellefleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • İthalatta mal ve hizmet teslim edenler,
 • Mal teslimi ve hizmet ifası halinde bu işi yapanlar,
 • Spor toto piyango gibi şans oyunlarında oyunların teşkilat müdürlükleri,
 • Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemlerine muhatap olanlar,
 • At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarını düzenleyenler,
 • PTT işletme genel müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
 • Gelir vergisi kanunu 70. maddesinde yer alan mal ve hakları kiraya verenler Katma değer vergisi mükellefleri olarak belirlenmiştir.

maddeler halinde bahsetmiş olduğumuz mükelleflerin dışında birde 3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 1. maddesinde yer alan mükellefler bulunmaktadır. Bu mükelleflerin listesi ise aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Boru hattı, ham petrol ve gaz ürünlerinin taşınması,
 • Posta, telefon, telgraf, teleks gibi hizmet verenler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
 • Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserlerin yanı sıra profesyonel sporcuların katılmış olduğu faaliyetler, maçlar, yarışların oynatılması ve gösterilmesi,
 • Gelir vergisi kanunun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
 • Müzayede mahallelerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,
 • Genel ve katma bütçeli idarelere, İl özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil etmiş oldukları birliklere, üniversite, dernek ve vakıflara aynı zamanda her türlü meslek gruplarına tabi olan ve bunlar tarafından kurulan ve aynı zamanda işletilen müesseseler ve döner sermeyeli kuruluşların ve bunlara ait olan ve tabi olan diğer müesseselerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinin teslim ve hizmetleri
Damga vergisi

Damga Vergisi

Damga vergisi ülkemizde kişiler ile kurumlar arasında yapılan veya kişiler ile kişiler ya da kurumlar ile kurumlar arasında anlaşması yapılmış olan resmi işlemler için kullanılmış olan kağıtlar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bu vergi türü 29 Aralık’ta 30285 sayılı resmi gazete de yayınlanmış olan ve aynı zamanda 62 seri numarasına sahip olan damga vergisi kanunun genel tebliği ile  damga vergisi oranında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik ile bundan sonra kesilecek olan damga vergisi tutarı belirlenmiştir. Damga vergisinin 14. maddesinde yer alan ve birinci fıkrasında belirlenmiş olan ve her bir kağıt üzerinden alınacak olan damga vergisinin üst sınırı yeniden belirlenmiştir. Ve belirlenmiş olan bu tutar  2.135.949,30 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oran doğrultusunda damga vergisi kesilmeye devam edecektir.

Özel Tüketim Vergisi

Özel tüketim vergisi zorunlu ihtiyaçlarımız dışında olan ve lüks yaşam için gerekli görülen ürün veya mallar üzerinden alınmış olan bir vergi türüdür. Bu vergi türü hepimizin de bildiği gibi insan sağlığına zararlı olan ürünlerde veya çevre kirliliğine sebep olabilecek ürünler üzerinden alınmaktadır.

Özel İletişim Vergisi

Özel iletişim vergisi Maliye Bakanlığının kararı ile yürürlüğe girmiştir. Adı üzerinde olan bu vergi türü faturalı hat kullanıcılarından, İnternet kullanıcılarından kesilecek olan bir vergi türüdür. Faturalı hat sahiplerinden ve İnternet kullanıcıları tarafından kesilecek olan verginin oranı ise %5 olarak belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu taşıt sahiplerinin yılda iki kez ödemek zorunda oldukları bir vergi türüdür. Bu verginin ödeneceği tutar kullanılan aracın modeline, yaşına, motor gücüne bakılarak belirlenmektedir. Ve bu vergiyi ödeyecek olan vatandaşlarımız ödeme günü gelmiş olduğunda bulunmuş oldukları il veya ilçelerdeki vergi dairelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Emlak Vergisi
                               Emlak Vergisi

Emlak Vergisi

Emlak vergisi sahip olunan arsa, bina, iş yeri veya arazi gibi taşınmaz mülkler üzerinden ödenmesi zorunlu hale getirilmiş olan vergi türüdür. Bu vergi her yıl düzenli olarak ödenmek zorundadır. İster tek seferde isterseniz de iki taksit halinde ödenebilecektir. Emlak vergilerinin ödeme işlemlerini belediyeler aracılığı ile gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

İlan ve Reklam Vergisi

Belediye ve mücavir alanlar içinde yapılan reklam veya ilanlar üzerinden alınacak olan bir vergi türüdür. Verilen reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname düzenlemesi yapılmalıdır. Düzenlenen bu beyanname belediyelere verilmek zorundadır.

Basit Usul Vergi Ödemenin Şartları Nelerdir?

 • İş yerinde bir fiil kendiniz çalışmalısınız.
 • Büyükşehirlerde 7.400 TL* diğer yerlerde;  4.900TL’yi aşmamak.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.