Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi (GÜNCEL)

03.01.2023
Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi (GÜNCEL)

Gelir getirici faaliyet sonucu elde edilen meblağlar yasal tutarlar üzerinden vergiye tabidir. Bu durum Gelir Vergisi’ nde ele alınmaktadır. Bu vergiler üzerinden düşürülebilen kalemler mevcuttur. Şahıs şirketleri de bazı giderleri gelir vergisi beyannamesinden düşürebilmektedir. Gayri safi hasıladan düşürülen kalemler GV Kanunu’ nun 40. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu‘ nun 6. maddesi de, kurumlarca mükelleflerin elde ettikleri safi kazançları üzerinden bazı kalemlerin düşürülebileceği yönündedir. Sizler için vergiden düşürülebilecek olan kalemleri araştırdık.

Vergiden Düşülebilen Kalemler

Konuyu iki farklı vergi türü üzerinden ifade etmek yerinde olacaktır. Şahıslar, devlete gelir vergisi öderler. İşletmelerin ödediği vergiler ise kurumlar vergisidir. Şahıslar 1 yıllık dönem itibari ile kazançları Mart ayında bir beyanname ile devlete bildirmekle yükümlüdür.

Devlet, bir işletme kurulduğunda, işletme sahibinin, bu işletme ile karşılıklı ilişki içinde olanların, çalışanların hem de kendisinin güvenini ön planda tutar. Bu sebeple bazı yasalar çıkarılır ve tarafların hakları kontrol altına alınır. İşte devletin kendi güvenliğini denetim altına alması için oluşturulan araçlar da vergilerdir. Yasalarımızda kimlerin ne oranda ve hangi konuda vergi ödeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca vergiden düşülebilen ya da düşülemeyen kalemler de kanunda açıkça belirtilmiştir.

İşte bu kanunlar çerçevesinde bir de vergi mükellefinin devlete karşı durumu vardır. Bu durum iki çeşittir.

 1. Vergi kaçırma
 2. Vergiden kaçınma
vergiden-düşülebilen-kalemler
Vergiden düşülebilen kalemler

Vergi kaçırma işlemi doğru bir durum değildir. Maliye sisteminin kontrol altına alınmasından sonra, artık bilerek ve isteyerek yani kasıtlı olarak vergi kaçıranların tespit edilmesi durumunda kendileri mahkemelere gönderilecektir. Vergiden kaçınma durumunda ise birazdan bahsedeceğimiz kalemlerin vergiden düşülmesi ile tutarın azalması gibi bir durumun söz konusu olmasıdır. Aslında daha doğru bir tabir ile işletmeler vergiden kaçınma durumu ile bir nevi işletme planlaması yapmış olurlar.

İşletmeler ticari faaliyette bulunarak kar marjlarını artırmayı hedeflemektedir. İşletmeler, kazanabilmek için aslında bazı harcamalar yapmalıdır. Bu harcamalar gider defterine kaydedilir. İşletme faaliyetlerinin devam etmesi, mal ve hizmet üretiminin devamlı olması vb. için işletmenin gider yapması gerekiyor. Bu konu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘ nda ele alınmaktadır. Kanunun 40. maddesinde safi kazanç elde edilmesi sonrasında vergiden düşülebilecek kalemler sıralanmıştır. Ayrıca giderlerde indirim yapılabilmesi için, gelir elde etme amacı olması, yapılan masraf ile iş faaliyet arasındaki ilişkinin güçlü olması, yapılan masrafın ile işin gerektirdiği tutarlarda olması gerekmektedir.

Aslında söylemek istediğimiz özetle şu, Yapılan harcamanın faaliyet dışında olmaması gerekiyor. Giderlerin, işletme ve yapılan iş ile yakından ilişkisi olması gerekiyor.

Şahıs Şirketleri Neleri Gider Olarak Gösterebilir?

Şahıs şirketleri aşağıda maddeler halinde sıraladığımız harcamaları gider olarak kaydederek vergiden düşürebilir. Ancak bu harcamaların işletme adına yapıldığının belgelenmesi gerekmektedir.

 • Gelir Vergisi Kanunu’ nun 23. maddesinde belirtildiği ifadesi ile çalışanların yemek masrafları, gider olarak kabul edilmektedir. Şahıs şirketlerinde toplantı esnasında verilen yemekler ya da müşterilere yapılan ikramların da gider olarak gösterilmesi mümkündür.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan KDV Genel Tebliği’ nde yer alan ifadesi ile çalışanların giyim eşyaları gider olarak kaydedilebilir. Bunların hiçbir surette vergiye tabi tutulması mümkün değildir. Kask, iş eldiveni, üniforma ve baret gibi eşyalar için vergi ödenmez.
 • Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yapan işletmelerinin giderlerinin %40’ı hesaplanarak bunlar vergiden Araştırma ve Geliştirme indirimi olarak düşürülebilmektedir.
 • Bireysel Emeklilik için yapılan harcamalar da giderdir. Bu sebeple vergiden indirilebilir.
 • Kazancı artırmak için yapılan iş gezilerinin gider olarak gösterilmesi mümkündür. Bilet ya da araç ile gidilecekse akaryakıt giderleri, yemek ve konaklama masrafları da gider olarak gösterilebilmektedir. Ancak aracın işletmeye zimmetli olması ya da işletme faaliyetlerinde kullanıldığının kanıtlanması gerekmektedir.
şahıs-şirketleri-neleri-gider-olarak-gösterebilir
Şahıs şirketleri neleri gider olarak gösterebilir?
 • İletişim harcamaları da gider defterine kaydedilebilir. İnternet, cep telefonu ya da sabit telefon faturaları gider olarak kabul edilir. Ancak vergiden düşülebilmesi için faturanın işletme üzerine olması gerekmektedir.
 • İşletme üzerine zimmetli olan araçların yakıtları, kira ya da tamirat tutarları, sigortaları da gider gösterilir. Tabi araçların şirket üzerine kayıtlı olduklarının belgelenebilmesi gerekmektedir.
 • Sendikalara ödenen aidat ücretleri de vergiden düşülebilir. 1 yıllık aidat tutarının, çalışanlara ödenen 1 günlük tutarı aşmaması gerekmektedir. Çünkü aşan kısmı için vergiden indirim yapılması mümkün olmaz.
 • Vergi Usul Kanunu’ na göre amortismanlar gider olarak sayılmaktadır. İşletme faaliyetlerinde 1 yıl ya da daha fazla kullanıldığından ötürü, aşınma meydana gelebilecek olan taşınmazlar, gidere konu olmaktadır.

Borç Yüzünden Eve Haciz Gelir mi? inceleyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Vergiden Düşülebilen Kalemler

GV Kanunu’ nun 40. maddesinde indirim yapılacak olan hususlar sıralanmıştır. Safi kazancın hesaplanması ile bu konularda vergiden kaçınma mümkün olmaktadır.

 • Ticari kazanç ve kar elde etmek için yapılan harcamalar (İhracat, onarım, yurt dışında yapılacak olan inşaatlar, montaj, döviz cinsinden yapılan harcamaların 0,05′ ini aşmamak kaydı ile yurt dışı faaliyetlerinde bulunulmasından dolayı gider olarak sayılabilecek olan kalemler için vergide indirime gidilebilir. )
 • Çalışanların işletme içinde ya da işletmeye ait olan müştemilatlardaki harcamaları, ilaç ve hastane masrafları, emekli aidatları ve sigorta primleri gider olarak kabul edilmektedir.
 • Yine yapılan faaliyet ile ilgili olmak kaydı ile kanunun emrettiği durumlarda ödenmesi gereken teminat, zarar ya da ziyan vergiden düşülebilir.
 • İşletme ile ilgili önemli seyahat ya da faaliyetin yürütülmesi adına yapılan ikamet giderleri, sürenin işin tamamlanmasına kadar olması durumunda gider kabul edilebilir.
 • İcar yolu ile edinilen, faaliyetler için kullanılan ya da işletme dahilinde bulunan araçlar için yapılacak olan harcamalar vergide düşülebilir.
 • İşletme faaliyetlerinde için, damga vergisi, belediye harçları, vergi, resim harçları, bina ve sahip olunan arazilerin giderleri vergiden düşülebilir.
 • İşletme adına kayıtlı olan taşınmazların, bu taşınmazın maliyetinin artırılması için yapılan ısı yalıtımı gibi tasarruf amaçlı yatırımlar gider yazılabilir.
 • Sendikalar Kanunu’ na tabi olarak buralara ödenen aidatların, çalışanların bir günlük ücretlerini geçmemesi kaydı ile vergiden düşülebilir.
 • Bireysel emeklilik faaliyetleri için ödenen katkılar vergiden düşülebilir.
 • Yardıma muhtaç olan kişilere yapılan  yardımlar gider kabul edilebilir.
 •  İş-Kur tarafından sürekli olarak yapılan iş başı eğitimlerinden yararlanmak için, bu programı yürüten işverenler tarafından ödenen meblağlar vergiden indirilir.
gelir-vergisi-kanuna-göre-düşülebilecek-kalemler
GV Kanuna göre düşülebilecek kalemler madde 40’ta düzenlenmiştir.

Taşıtların Durumu: Sahip olunan araçların işletme adına kullanılabilmesi için aracın sahibi ile personel arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Yapılan kira işleminden vergi alınmaktadır. Kira ödemelerinden yüzde 18 oranında katma değer vergisi ve yüzde 20 oranında stopajın hesaplanması gerekmektedir. Vergi ve stopaj ödendikten sonra araç ile ilgili yukarıda belirttiğimiz gibi yapılacak olan tüm masraflar, akaryakıt alımları, bakım ve sigorta işlemleri vergiden yapılacak olan indirimlere tabi olacaktır.

Kırtasiye Giderleri: İşletmede kullanılacak olan kalemden kağıda kadar olan kırtasiye malzemeleri gider defterine işlenir. Bu sebeple kullanılmış olanlar ile artanlar arasındaki fark bulunur ve maliyet hesaplaması yapılır. Yapılan harcama bir sonraki yıla ait olarak kaydedilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi: MTV vergileri, deniz ya da hava taşımacılığında kullanılan araçlar ile binek otomobillerin, kiraya verilenler hariç olmak üzere gider olarak yazılması mümkün değildir. Ayrıca bu araçlar için ödenen KDV için de herhangi bir vergi indirimi yapılmamaktadır. 

Stant Kiralama: Alışveriş merkezlerinde ya da fuar alanlarında işletme faaliyetlerini tanıtılması için kiralanan stantlarda kira bedelleri gider olarak kabul edilir.

Kira Giderleri: İşletme dışında kullanılacak olan alanların, ki bunlar şube ya da depo olarak kullanılacak olan yerler olabilir, brüt kira tutarından yüzde 20 oranında stopaj kesilir. Stopaj tutarı muhtasar beyanname yolu ile kimlik numarası kullanılarak maliyeye ödenmektedir. Kiranın gider olarak kaydedilmesi durumunda ise katma değer vergisi üzerinden indirime gidilir.

Vergiden İndirilemeyecek Olan Harcamalar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 41. maddesinde indirilemeyecek durumların bahsi geçmektedir. Aşağıda yer alan harcamaların gider olarak gösterilmesi ve bu sebeple vergiden düşülmesi mümkün olmamaktadır.

 • Yukarıda personele verilen iş kıyafetlerinin gider olarak gösterilebileceğinden söz etmiştik. Ancak şirket sahibi ya da ortaklar tarafından personele alınmış olan şahsi kıyafetler gider olarak gösterilemez.
 • İşletme ile ilgisi olmayan yemek, alışveriş vb. harcamaların gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.
 • Şirket ile ilgisi olmayan iletişim harcamaları indirim kalemi olarak gösterilemez.
 • Şirkete zimmetli olmayan araçların harcamamaları gider olarak kabul edilmez.
 • Şirket dışı, aile ile yapılan seyahatler vergiden düşülemez.
 • İşletmede çalışan olmayan kişilerin de harcamaları gider kabul edilmez.
 • Kurumlar Vergisi ile işletmeye ait para cezaları gider sayılmaz.
 • Gecikme faizleri vergiden düşülmez.
 • Vergi usul kanuna göre yapılan harcamaların belgelendirilmemesi durumunda herhangi bir vergi indirimi yapılması söz konusu olmaz.
 • Alkollü içecek ve tütünler ürünleri reklamları için yapılan harcamaları gider kabul edilmeyecektir.
 • Sigorta primleri ödenmiyor ise gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.
 • Yönetim kurulu üyeleri ve başkana ödenen kar paylarının gider defterine işlenmesi mümkün değildir.
 • Siyasi partilere yapılan bağışlar için vergiden indirim yapılamaz.
 • İşletmelerin hırsızlık gibi talihsiz durumları yaşaması durumunda oluşan kayıtların gider defterlerine işlenmesi mümkün değildir.

Bahsi geçen harcamaları gelir olarak gösterebilir ve vergiden kaçınma yolu ile ödediğiniz vergi tutarlarını azaltabilirsiniz. Muhasebe standartların uygun olarak faaliyet göstermenizi öneririz. Ancak gider gösterilemeyecek olan harcamaların vergiden düşülmesi mümkün olmamaktadır. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Vergiden kaçınma ile vergi kaçırma konusunu birbirine karıştırmayınız. Vergi kaçırmada hapis cezalarına varan yaptırımların uygulanması söz konusudur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.